Home »

 
 

Társaság

 

EZAZVirtualis-kezfogas-a-jovoert-640x334

 

A Pénzügyi Vállalkozás, Nyrt, Zrt, Kft, Bt társasági szerződését vagy alapító okiratát ügyvédi (jogtanácsosi) ellenjegyzéssel kell elkészíteni vagy közokiratba kell foglalni. Az ellenjegyzés során az ügyvéd a tagok és tisztségviselők kötelező ellenőrzését (ld. Azonosítás) is elvégzi.

A cégbejegyzésre illetve változásbejegyzésre irányuló eljárás kizárólag elektronikus úton történik és a cégbíróság előtt a jogi képviselet kötelező.

A Pénzügyi Vállalkozás  alapításához illetve a BÉT Tőzsdei Bevezetéshez szükséges PSZÁF engedélyt a cégbejegyzéshez csatolni kell.

Az egyes cégformák jellemzőit itt foglaltuk össze, a cégalapítás illetve módosítás folyamatáról részletesen itt tájékozódhatsz és az iratmintákat az egyszerűsített e-cégeljáráshoz innen letöltheted.

 

Pénzügyi Vállalkozás

Pénzügyi vállalkozás kizárólag részvénytársaságként (Zrt, Nyrt) működhet.

Egyszemélyes: lehet

Alaptőke minimum: 50.000.000,- Ft,

Apport: nem, kizárólag pénzbeni szolgáltatással

Engedély, Felügyelet: a pénzügyi vállalkozás alapítása illetve a betétgyűjtés kivételével a pénzügyi szolgáltatások és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások folytatása engedélyköteles, kizárólag a index (PSZÁF) kiadott engedélyével végezhető. Az alapítási engedély kiadásához a törvény által előírt személyi és tárgyi feltételek meglétét igazolni kell, a tulajdonosokat a PSZÁF tüzetesen átvizsgálja.

Minősített befolyással rendelkező tulajdonos: csak olyan személy lehet,  aki (amely) független a vállalkozás óvatos, körültekintő és megbízható (prudens) működését veszélyeztető befolyástól, jó üzleti hírnévvel rendelkezik, üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható.

A cégbírósági bejegyzésre a PSZÁF alapítási engedély kiadását követően kerülhet sor.

A dematerializált részvények előállítását a KELER Zrt végzi.

Tovább a Pénzügyi Vállalkozás alapítás, módosítás szabályaihoz…

 

Tőzsdei Bevezetés – Nyrt

Nyilvánosan működik az a részvénytársaság is, amelynek névre szóló dematerializált részvényeit a bet-logo (BÉT) szabályozott piac „A” vagy

„B” kategóriás részvényei közé bevezették.

Fontos kiemelni, hogy a BÉT-re a társaság Befektetési Szolgáltató  nélkül is bevezethető, mely nagyságrendekkel alacsonyabb bevezetési költségeket jelent a tulajdonosoknak a bevezetésre.

Egyszemélyes: nem lehet

Alaptőke minimum: 20.000.000,- Ft,

Árfolyamérték: „B” 20.000.000,- Ft, „A” 2.500.000.000,- Ft

Részvény minimum: nincs

Tulajdonosok száma: „B” min.2, „A” min. 100

Felelősség: a részvényes csak a részvény névértékének/kibocsátási értékének szolgáltatásáért felel

Legfőbb szerve: közgyűlés

Ügyvezetés: az igazgatóság mint testület, minimum 3 igazgatósági tag vagy az ügyvezetési és az ellenőrzési funkciókat összevontan az igazgatótanács láthatja el egységesen és felügyelőbizottság nem működik.

Engedélyek: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet (PSZÁF) által közzétételre jóváhagyott összevont tőzsdei tájékoztató és a tájékoztató közzétételének engedélye.

A cégbírósági bejegyzésre a PSZÁF alapítási engedély kiadását követően kerülhet sor.

A dematerializált részvények előállítását a KELER Zrt végzi.

Tovább a Tőzsdei Bevezetés szabályaihoz…

 

Zrt

A részvénytársaság előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért főszabályként a részvényes nem felel.

Egyszemélyes: lehet

Alaptőke minimum: 5.000.000,- Ft

Részvény minimum: nincs

Felelősség: a részvényes csak a részvény névértékének/kibocsátási értékének szolgáltatásáért felel

Legfőbb szerve: közgyűlés

Ügyvezetés: az igazgatóság mint testület, minimum 3 igazgatósági tag vagy vezérigazgató

A dematerializált részvények előállítását a KELER Zrt végzi.

Tovább a Zrt alapítás, módosítás szabályaihoz…

 

Kft

A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért főszabályként a tag nem felel.

Egyszemélyes: lehet

Alaptőke minimum: 500.000,- Ft

Üzletrész minimum: 100.000,- Ft

Felelősség: a tag csak a törzsbetét vagy az egyéb vagyoni hozzájárulás (apport) szolgáltatásáért felel

Legfőbb szerve: taggyűlés

Ügyvezetés: a tagok közül vagy kívülálló harmadik személyek köréből választott egy vagy több ügyvezető

Tovább a Kft alapítás, módosítás szabályaihoz…

 

Átalakulás

Gazdasági társaság átalakulással (társasági formaváltással, egyesüléssel és szétválással) is létrehozható

Egyesülés esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy beolvadással.

Szétválása esetén a gazdasági társaság – tagjai (részvényesei) és a társasági vagyon egy részének a részvételével – két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.

Az egyesülés és a szétválás során az eddigi formától eltérő másik társasági forma is választható.

Átalakulás esetén jogutóddal szűnik meg a korábbi társaság.

Tovább az Átalakulás szabályaihoz…

 

Végelszámolás

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén ha a cég nem fizetésképtelen végelszámolásnak van helye. Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor.

A végelszámolást legkésőbb a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét megelőzően határozható el, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik.

A Bt végelszámolásának cégbejegyzése egyszerűsített módon is történhet, ha a cég a végelszámolása kezdő időpontjától számított 150  napon belül a végelszámolást befejezi.

Ügyvédi közreműködésre a végelszámolás megindításakor majd a végén, a cég törlésekor van szükség.

Tovább a Végleszámoláshoz…

 

Felszámolás

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

Ügyvédi közreműködésre a felszámolási  kérelem valamint

a hitelezői igénybejelentés elkészítésekor lehet szükség.

 

Jogszabályok

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (Gt)

 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv)

 

1996. évi CXII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt)

 

2001. évi CXX. Törvény a tőkepiacról (Tpt)

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról