Home » Uncategorized » Kötelező: 3 MFt Kft tőkeemelés, Nyrt tőzsdei bevezetés, 2 év moratórium

 

Kötelező: 3 MFt Kft tőkeemelés, Nyrt tőzsdei bevezetés, 2 év moratórium

 

 

Valtbej

A korlátolt felelősségű társaságok (kft) kötelező, 3.000.000,- Ft-os törzstőke emelésére és a nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt) részvényeinek tőzsdei bevezetésére 2 év moratóriumot tartalmazó törvényt fogadott el a Parlament tavaly októberben. A tőkeemelés azonban 2014. március 15. utáni első létesítő okirat módosításkor azonnal kötelezővé válik. Azaz a törzstőke emelés nélkül nem tudják a cégjegyzéken kft-k átvezetni az ügyvezető változást, a székhelyváltozást, az üzletrész értékesítést, telephelyváltozást stb.

 

Az új Ptk. egyik legfontosabb változása, hogy a kft törzstőkéjének kötelező minimuma a jelenlegi 500.000 Ft helyett ismét 3.000.000 Ft lesz. A 2014. március 15-én hatályba lépő 2013. évi V. törvény (új Ptk) a 3. könyve tartalmazza a társasági törvényt is.

 

A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló azon kft tehát, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft-ot, legkésőbb 2016. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni. A törzstőke emelésig viszont a társasági szerződés módosításról nem határozhat.

 

A kft törzstőkéjét a társaság felosztható nyereségéből is feltölthető, azonban amíg a nyereség nem fedezi a törzstőke teljes összegét, a társaság nem fizethet a tagjai részére osztalékot továbbá a tagok személyesen kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért, a még nem teljesített összeg erejéig.

 

A 2 éves türelmi idő lejárta után – korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15. után – a létesítő okirat már nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

 

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani akkor a társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, ha az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. szabályaihoz történő igazítás miatt történt. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén (ügyvezető, székhely stb) az illeték- és közzétételi díj mentesség nem alkalmazható.

 

A Ptk. hatálybalépését követően nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt) már nem alapítható, nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzése iránti kérelem nem nyújtható be. A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló olyan nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve a Ptk. szerinti tőzsdére, köteles részvényeit 2016. március 15-éig a tőzsdére bevezetni vagy működési formájának megváltoztatásáról, illetve átalakulásáról, egyesüléséről határozni.

 

 

A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló részvénytársaság esetén a jegyzett tőkének a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás arányára vonatkozó szabályát nem kell alkalmazni. A jelenlegi Gt szabályok szerint tehát 2014. március 15-ig alapíthatók meg a részvénytársaságok.

 

Az új Ptk szabályai szerint a társasági szerződés úgy rendelkezhet, hogy a tőkeemelésre vonatkozó kérelem benyújtásáig a pénzbetétnél kisebb összeg is befizethető, illetőleg a be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására egy évnél hosszabb határidő is megállapítható, azonban a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment